Regulamin strony

Ostatnia aktualizacja 16 maja 2024 13:14

REGULAMIN SERWISU IMMOBOOKING.PL

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego „Immobooking.pl”, działającej pod adresem https://immobooking.pl/ (dalej: „Serwis”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Serwis jest własnością ImmoBooking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Al. Jana Pawła II 22, 00-133, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590813, posiadającą NIP: 8411717672, numer REGON: 363188287, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)(dalej: „Usługodawca”).
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: info@immobooking.pl; 
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00–133 Warszawa;
  3. telefonu  pod numerem: +48 571 035 351.  
 5. W ramach wykonywanej działalności Usługodawca dostarcza Użytkownikom:
  1. Usługę Konta;
  2. Usługę Ogłoszeń,
  3. Usługę Propozycji Ceny;
  4. Usługę Leadów;
  5. Usługę Promowania Ogłoszeń.
 6. Informacje o Usługach dostępnych na Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny oraz Ogłoszenia, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”). 
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. 

 

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  1. Cennik - dokument określający wysokość należnego Usługodawcy wynagrodzenia, dostępny pod adresem:  https://immobooking.pl/cennik-dla-firm/  - https://immobooking.pl/cennik-detaliczny/, https://immobooking.pl/cennik-dla-deweloperow/. Cennik może przewidywać, że wykonanie przez Usługodawcę określonej liczby Usług na rzecz Usługobiorcy następuje nieodpłatnie; 
  2. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 5 Regulaminu;
  3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Serwisu umożliwiający Usługobiorcy korzystanie z Usług;
  5. Lead - dane pozwalające na nawiązanie kontaktu przez Usługobiorcę z innym Usługobiorcą lub autorem ogłoszenia niebędącym Usługobiorcą; 
  6. Nieruchomość – dom, mieszkanie, pokój, działka, lokal użytkowy, hala lub magazyn bądź garaż przeznaczone na sprzedaż lub wynajem;
  7. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
  8. Ogłoszenie - zamieszczona w Serwisie informacja o Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lub wynajęcia,
  9. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę;
  10. Prawnik – Użytkownik posiadający wykształcenie prawnicze, udzielający w ramach Serwisu nieodpłatnych porad prawnych na rzecz innych Użytkowników; 
  11. Reklamowawca - to osoba, firma lub organizacja, która zleca i finansuje tworzenie oraz dystrybucję reklamy w celu promowania swoich produktów, usług, idei lub marki.
  12. Wydawca - to osoba, firma lub organizacja odpowiedzialna za publikowanie treści w różnych formatach, takich jak książki, gazety, czasopisma, strony internetowe, portale internetowe.
  13. Program Poleceń – Usługa umożliwiająca Usługobiorcy pobranie unikalnego linku afiliacyjnego do Serwisu i uzyskanie wynagrodzenia prowizyjnego za polecenie rejestracji w Serwisie innej osobie;  
  14. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  15. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
  16. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
  17. Umowa - Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa o dostarczanie Usługi Leadów lub Umowa o dostarczanie Usługi Promowania Ogłoszeń;
  18. Umowa o dostarczanie Usługi Konta - umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać na rzecz Usługobiorcy Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Usługobiorca zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane osobowe;
  19. Umowa o dostarczanie Usługi Leadów – umowa o umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się odpłatnie dostarczać Usługę Leadów, a Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy cenę;
  20. Umowa o dostarczanie Usługi Ogłoszeń – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Usługę Ogłoszeń;
  21. Umowa o dostarczanie Usługi Promowania Ogłoszeń – umowa o dostarczenie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się odpłatnie dostarczać Usługę Promowania Ogłoszeń, a Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić cenę; 
  22. Umowa o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny - umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Usługę Propozycji Ceny; 
  23. Urząd Miasta – Usługobiorca będący jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego korzystający z Usług dostępnych w ramach Serwisu, w szczególności z Usługi Konta oraz Usługi Ogłoszenia; Urząd Miasta jest uprawniony do tworzenia profilu miasta w Serwisie;  
  24. Usługa lub Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta, Usługa Ogłoszenia, Usługa Propozycji Ceny, Usługa Leadów, Usługa Promowania Ogłoszeń; 
  25. Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Usługodawcę Konta na rzecz Usługobiorcy; 
  26. Usługa Leadów – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta polegająca na udostępnianiu Usługobiorcy danych pozwalających na nawiązanie kontaktu przez Usługobiorcę z innym Usługobiorcą lub autorem ogłoszenia niebędącym Usługobiorcą; 
  27. Usługa Ogłoszenia – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta polegająca udostępnieniu Usługobiorcy możliwości publikacji Ogłoszenia w Serwisie; 
  28. Usługa Propozycji Ceny – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości zaproponowania ceny zakupu lub najmu Nieruchomości ogłoszeniodawcy; 
  29. Usługa Promowania Ogłoszeń - usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta polegająca na zwiększeniu widoczności Ogłoszeń Usługobiorcy poprzez wyróżnienie Ogłoszenia lub jego dodatkową promocję (w zależności od decyzji Usługobiorcy); zakup Usługi Promowania Ogłoszeń jest możliwy także za pomocą konfiguratora produktowego dostępnego pod adresem: https://immobooking.pl/konfigurator-produktu/; 
  30. Usługa Artykuły sponsorowane - usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości zamówienia i publikacji  artyułów płatnych i bezpłatnych w mediach zenętrznych jak i na portalu.
  31. Usługobiorca - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Usługodawcą Umowę lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
  32. Usługodawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
  33. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  34. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

 

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej (Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6) umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). W szczególności zabronione jest kopiowanie lub pobieranie zawartości Serwisu. 
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ 4.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Serwis nie pobiera opłat ani prowizji od transakcji przeprowadzanych pomiędzy Usługobiorcami.
 4. Usługodawca może uniemożliwić Usługobiorcy pełne lub częściowe korzystanie z Serwisu, jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa. 
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń:
 1. niedotyczących sprzedaży lub wynajmu Nieruchomości;
 2. nieprawdziwych;
 3. sprzecznych z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami;
 4. mogących wprowadzać w błąd. 
 1. Niedozwolone jest także zamieszczanie w Serwisie treści:
 1. niezgodnych z przedmiotem działalności oraz tematyką Serwisu bądź danego modułu Serwisu; 
 2. nawołujących do przemocy, nienawiści lub znieważających jakąkolwiek osobę bądź grupę osób; 
 3. służących prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy;
 4. naruszających przepisy polskiego prawa lub służących prowadzeniu działań zabronionych przez prawo.
 1. Niedozwolone jest umieszczanie w miejscu przeznaczonym na Ogłoszenie lub na Koncie reklam w jakiejkolwiek formie oraz rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych lub prowadzenie innej niedozwolonej aktywności marketingowej lub promocyjnej. 
 2. Ogłoszenia naruszające postanowienia Regulaminu mogą zostać w każdym momencie usunięte przez Usługodawcę. 
 3. Wyszukiwanie i przeglądanie Ogłoszeń nie wymagają utworzenia Konta. 
 4. Usługobiorca ma możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z innym Usługobiorcą lub autorem Ogłoszenia w zakresie niezbędnym do skorzystania z zaproszenia do zawarcia umowy. W tym celu powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny przy Ogłoszeniu, a następnie kliknąć przycisk powodujący wysłanie zapytania bezpośrednio do Usługobiorcy lub autora Ogłoszenia. Podmiot odpowiedzialny za Ogłoszenie (Usługobiorca lub autor Ogłoszenia) może skontaktować się z Usługobiorcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.  
 5. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania wszystkich materiałów umieszczonych w Ogłoszeniu w celu wypromowania Ogłoszenia i zwiększenia jego zasięgów internetowych.
 6. Użytkownik, który uważa opublikowaną w Serwisie treść za niezgodną z Regulaminem lub nielegalną może przesłać Usługodawcy zgłoszenie dotyczące tej treści.
 7. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, zawiera adres e-mail Użytkownika, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 8. Usługodawca rozpatruje zgłoszenia w terminie 14 dni, kierując się obiektywizmem oraz z zachowaniem należytej staranności.
 9. Usługodawca informuje Użytkownika składającego zgłoszenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, o swojej decyzji bez zbędnej zwłoki. Decyzja Administratora może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Serwisie.
 10. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia usunięcia zgłoszonej treści z Serwisu. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie wskazujące w szczególności okoliczności wskazujące na brak naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa.
 11. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni. 

 

§ 5.

Warunki dostarczania Usług odpłatnych

 1. Ceny Usługi Leadów oraz Usługi Promowania Ogłoszeń dostępnych w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość netto (nie zawierają podatku VAT).
 2. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Usługi Leadów oraz Usługi Promowania Ogłoszeń dostępne w Serwisie były zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w chwili ich nabycia.  Jednocześnie Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Usług Ledów oraz Usług Promowania Ogłoszeń po ich nabyciu przez Usługobiorcę;
  2. Usługodawca nie ma obowiązku informowania Usługobiorcy o zmianach stanu prawnego wpływających na nabyte przez Usługobiorcę Usługi Leadów oraz Usługi Promowania Ogłoszeń;
  3. Usługodawca nie ma wpływu na sposób interpretacji przepisów prawa przez sądy powszechne oraz właściwe organy państwowe.
 3. Do zawarcia:
  1. Umowy o dostarczanie Usługi Leadów lub
  2. Umowy o dostarczanie Usługi Promowania Ogłoszeń 

niezbędne jest uprzednie albo równoczesne zawarcie Umowy o dostarczanie Usługi Konta. 

 1. Brak korzystania przez Usługobiorcę z nabytej Usługi Leadów lub Usługi Promowania Ogłoszeń pomimo możliwości korzystania z nich, nie uprawnia Usługobiorcy do żądania od Usługodawcy zwrotu ceny daną Usługę.  
 2. Płatności za Usługi dostarczane odpłatnie Usługobiorca może dokonać za pomocą systemu Przelewy24. 

 

§ 6.

Umowa o dostarczanie Usługi Konta

 1. W celu utworzenia Konta Usługobiorcę, Usługobiorca powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu;
  2. kliknąć w zakładkę „Mój profil”, a następnie w opcję „Zapisz się”;
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
   1. adres poczty elektronicznej,
   2. stworzone hasło do Konta;
  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  5. kliknąć przycisk „Utwórz konto”.
 2. Kliknięcie przycisku „Zapisz się” jest równoznaczne z zawarciem przez Usługobiorcę Umowy o dostarczania Usługi Konta na czas nieoznaczony. 
 3. Za pomocą Konta Usługobiorcę, Usługobiorca może w szczególności: 
  1. przechowywać swoje dane;
  2. udostępniać Usługodawcy dodatkowe dane, takie jak numer telefonu, NIP;
  3. przeglądać dodane przez siebie ogłoszenia, historię interakcji z ogłoszeniami (w tym oznaczenia ogłoszeń jako „Ulubione”), dodać swoją wizytówkę, kalendarz lub przesłać Usługodawcy zapytanie;
  4. otrzymywać powiadomienia dotyczące opublikowanych przez niego Ogłoszeń.
 4. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Usługobiorcę aktualizacji Usługi Konta.
 5. W przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Usługobiorca wzywa Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Usługi Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie udzieli Usługobiorcy dostępu do Usługi Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta. 
 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Konta, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Usługodawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.  
 7. Niezależnie od postanowień ust. 5-6 powyżej, Usługobiorca może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 9. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub postanowieniami Regulaminu (w tym dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym), Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje poprzez złożenie Usługobiorcy przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w niniejszym ust. 9, Konto jest trwale usuwane. 
 10. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Usługi Konta, jeżeli jest to niezbędne w celu przeciwdziałania dalszym naruszeniom.

 

§ 7.

Zamieszczanie ogłoszeń przez Usługobiorcę oraz ich promowanie

 1. Usługobiorca może zamieszczać ogłoszenia w Serwisie wyłącznie po utworzeniu Konta.
 2. Umieszczenie ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatne. 
 3. Usługobiorca nie może dodawać do Ogłoszenia zdjęć lub innych materiałów, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencja na korzystanie z tych praw w zakresie koniecznym do umieszczenia tych zdjęć w Serwisie. W szczególności zabronione jest dodawanie zdjęć wykonanych przez inne osoby bez wcześniejszego uzyskania od nich licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 4. Z chwilą publikacji w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego Usługobiorca wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w Serwisie oraz w zewnętrznych kampaniach marketingowych służących dodatkowemu promowaniu Ogłoszenia w celu zwiększenia jego zasięgów internetowych, w zakresie: 
  1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach; 
  2. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;
  3. publicznego wyświetlania i odtwarzania; 
  4. wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.
 5. Ogłoszenia dostępne są publicznie. 
 6. Usługobiorca może w każdym momencie edytować lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu bądź skorzystać z Usługi Promowania Ogłoszeń na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 
 7. Warunkami skorzystania z Usługi Promowania Ogłoszenia są:
  1. dokonanie wyboru Ogłoszenia, które ma zostać wypromowane z poziomu Konta Usługobiorcy poprzez klikniecie przycisku „Promuj”;
  2. uiszczenie opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku;
  3. uprzednie zaznaczenie przez Usługobiorcę checkbox’a przy oświadczeniu obejmującym prośbę o rozpoczęcie przez Usługodawcę dostarczania Usługi Promocji Ogłoszeń przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Promocji Ogłoszeń.

§ 8.

Warunki dostarczania Usługi Ogłoszeń

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszeń, Usługobiorca powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu;
  2. wejść w zakładkę „Dodaj ogłoszenie”;
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. rodzaj Nieruchomości;
   2. informację o tym, czy ogłoszenie dotyczy najmu czy sprzedaży Nieruchomości;
   3. tytuł Ogłoszenia;
   4. cenę Nieruchomości;
   5. powierzchnię Nieruchomości;
   6. liczbę pokoi;
   7. rynek;
   8. typ ogłoszenia;
   9. miasto położenia Nieruchomości;
   10. opis Nieruchomości;
   11. rodzaj zabudowy;
   12. piętro;
   13. materiał budynku, w którym znajduje się Nieruchomość;
   14. okna;
   15. rok budowy Nieruchomości;
   16. stan wykończenia Nieruchomości;
   17. forma własności Nieruchomości;
   18. dostępność Nieruchomości;
   19. forma obsługi Nieruchomości; 
   20. opcjonalnie - inne informacje na temat właściwości Nieruchomości. 
   21. imię i nazwisko;
   22. adres poczty elektronicznej;
   23. numer telefonu.

oraz obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 

  1. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Usługodawcę Usługi Ogłoszenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia;
  2. kliknąć opcję „Dodaj ogłoszenie”.
 1. Kliknięcie przez Usługobiorcę opcji „Dodaj ogłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia na czas nieokreślony. 
 2. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi Ogłoszenia za pomocą Konta, niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia.  
 3. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Ogłoszenia z Umową o dostarczanie Usługi Ogłoszenia nie wymaga instalowania przez Usługobiorcę aktualizacji Usługi Ogłoszenia.  
 4. W przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Ogłoszenia – niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia, Usługobiorca wzywa Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Usługi Ogłoszenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie udzieli Uczestnikowi dostępu do Usługi Ogłoszenia niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszenia. 
 5. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Ogłoszenia, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia bez wzywania Usługodawcy do udzielenia dostępu do Usługi Ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta. 
 6. Niezależnie od postanowień ust. 5-6 powyżej, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie przysługuje jednak Usługobiorcy, jeżeli zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 
 7. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 8. W przypadku:
  1. korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Ogłoszeń z naruszeniem Regulaminu;
  2. odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenia;
  3. wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta przez Usługodawcę,

Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje poprzez złożenie Usługobiorcy przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 

 1. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Usługi Ogłoszenia, jeżeli jest to niezbędne w celu przeciwdziałania dalszym naruszeniom.
 2. Postanowienia ust. 9-8 i 10 powyżej dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. 
 3. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej Usługobiorca może nieodpłatnie, w dowolnym momencie usunąć opublikowane przez siebie Ogłoszenie z Serwisu. 

 

 

§ 9.

Warunki dostarczania Usługi Propozycji Ceny

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny, Usługobiorca powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu;
  2. wybrać interesujące go Ogłoszenie;
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać proponowaną cenę najmu lub sprzedaży Nieruchomości;
  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 
  5. kliknąć opcję „Wyślij propozycję”.
 2. Kliknięcie przez Usługobiorcę opcji „Wyślij propozycję” jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny na czas nieokreślony. 
 3. Uzyskanie dostępu do Usługi Propozycji Ceny Ogłoszenia wymaga zalogowania.   
 4. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Propozycji Ceny z Umową o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny nie wymaga instalowania przez Usługobiorcę aktualizacji Usługi Propozycji Ceny  
 5. W przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Propozycji Ceny – niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny, Usługobiorca wzywa Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Usługi Propozycji Ceny. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie udzieli Usługobiorcy dostępu do Usługi Propozycji Ceny niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Propozycji Ceny, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny bez wzywania Usługodawcy do udzielenia dostępu do Usługi Propozycji Ceny, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta. 
 7. Niezależnie od postanowień ust. 5-6 powyżej, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie przysługuje jednak Usługobiorcy, jeżeli zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 9. W przypadku:
  1. korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Propozycji Ceny z naruszeniem Regulaminu;
  2. odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny albo jej wypowiedzenia;
  3. wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny przez Usługodawcę,

Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Propozycji Ceny z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje poprzez złożenie Usługobiorcy przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 

 1. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Usługi Propozycji Ceny, jeżeli jest to niezbędne w celu przeciwdziałania dalszym naruszeniom.
 2. Postanowienia ust. 9-8 i 10 powyżej dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. 

 

§ 10.

Warunki dostarczania Usługi Leadów

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi Leadów jest uprzednie zaznaczenie przez Usługobiorcę checkbox’a przy oświadczeniu obejmującym prośbę o rozpoczęcie przez Usługodawcę dostarczania Usługi Leadów przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi Leadów.
 2. Zainicjowanie przez Usługobiorcę dostarczania Usługi Leadów za pomocą Konta jest równoznaczne z zawarciem przez Usługobiorcę Umowy o dostarczanie Usługi Leadów oraz obowiązkiem zapłaty ceny wskazanej w Cenniku.
 3. Usługodawca nie gwarantuje pozyskania określonej liczby Leadów przez Usługobiorcę oraz nie weryfikuje ich prawdziwości i przydatności z punktu widzenia przedmiotu działalności Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą. 
 4. Zapłaty ceny za Usługę Leadów Usługobiorca może dokonać przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24.
 5. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi Leadów za pomocą Konta, niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Leadów. 
 6. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Leadów z Umową o dostarczanie Usługi Leadów nie wymaga instalowania przez Uczestnika aktualizacji Usługi Leadów. 
 7. W przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Leadów – niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Leadów, Usługobiorca wzywa Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Usługi Leadów. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie udzieli Uczestnikowi dostępu do Usługi Leadów niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Leadów. 
 8. Niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej, w przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Leadów, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Leadów bez wzywania Usługodawcy do udzielenia dostępu do Usługi Leadów, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta. 
 9. Niezależnie od postanowień ust. 8-9 powyżej, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Leadów bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi Leadów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie przysługuje jednak Usługobiorcy, jeżeli zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 
 10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Leadów, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Leadów. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Leadów może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 11. W przypadku:
  1. korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Leadów z naruszeniem Regulaminu;
  2. odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenia;
  3. wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta przez Usługodawcę,

Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Ogłoszenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje poprzez złożenie Usługobiorcy przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 

 1. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Usługi Leadów, jeżeli jest to niezbędne w celu przeciwdziałania dalszym naruszeniom.
 2. Postanowienia ust. 6-10 i 12 powyżej dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. 

 

 

§ 11.

Program Poleceń 

    1. Usługobiorca może w ramach Serwisu wziąć udział w Programie Poleceń. Aby skorzystać z Programu Poleceń Usługobiorca powinien:
  1. zalogować się w Serwisie;
  2. wejść w zakładkę „Polecaj i zarabiaj”;
  3. wygenerować unikalny link afiliacyjny.
 1. Celem Programu Poleceń jest promowanie przez Usługobiorcę Usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu oraz pozyskanie nowych zarejestrowanych Usługobiorców, w zamian za co Usługobiorca będzie uzyskiwać prowizję w wysokości 10% każdej złotówki zapłaconej przez takiego Usługobiorcę za Usługi.
 2. Prowizja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie wypłacona – w zależności od wyboru Usługobiorcy będącego uczestnikiem Programu Poleceń – na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w formie nagrody niepieniężnej. 
 3. Minimalna wysokość wypłaty na rachunek bankowy Usługobiorcy wynosi 100 zł (sto złotych). Wypłata jest realizowana w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia żądania wypłaty przez Usługobiorcę. 
 4. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie Poleceń bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości danych Usługobiorców rejestrujących się z wykorzystaniem linku afiliacyjnego Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca biorący udział w Programie Poleceń działa wyłącznie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, w szczególności Usługobiorca jest odpowiedzialny za zgodność swojego działania z prawem i dobrymi obyczajami.
 7. Usługobiorca biorący udział w Programie Poleceń:
  1. nie jest upoważniony do podejmowania jakichkolwiek działań, w tym zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Usługodawcy;
  2. jest zobowiązany do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek lub renomę Usługodawcy.

 

§ 12.

Doradztwo prawne

       1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z porad prawnych udzielanych przez Prawników.
       2. Porady prawne w ramach Serwisu są udzielane nieodpłatnie, z inicjatywy oraz na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Prawnika. 
       3. Treść udzielonej przez Prawnika porady prawnej jest dostępna dla innych Użytkowników Serwisu.
       4. Publikacja treści udzielonej porady prawnej jest dokonywana po dokonaniu zmian niezbędnych do uniemożliwienia identyfikacji Użytkownika zadającego pytanie prawne.  
       5. Niezależnie od postanowień Regulaminu, Prawnik wykonujący zawód adwokata lub radcy prawnego ponosi odpowiedzialność przewidzianą przez przepisy o – odpowiednio – ustawy o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych. 

 

§ 13. 

Korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji

 1. W ramach Usługi Ogłoszeń Użytkownik może skorzystać z narzędzi umożliwiających automatyczne generowania treści przy użyciu sztucznej inteligencji, które to narzędzia zostały wytrenowane (w ramach uczenia maszynowego) w całości lub części przy wykorzystaniu danych i materiałów, w stosunku do których osobom trzecim mogą przysługiwać prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej), zwane dalej także „Narzędziem AI”.  
 2. Materiały stworzone przy wykorzystaniu Narzędzia AI będą należały do następujących kategorii:
   1. materiały stworzone przy wykorzystaniu Narzędzia AI, niezmodyfikowane przez Usługobiorcę/Użytkownika (dalej: „Materiały AI niezmodyfikowane”),  
   2. materiały stworzone przy wykorzystaniu Narzędzia AI, zmodyfikowane przez Usługobiorcę/Użytkownika (dalej: „Materiały AI zmodyfikowane”), 

zwane dalej łącznie „Materiałami AI”. 

 1. Usługobiorca/Użytkownik może wykorzystywać Materiały AI bez ograniczeń, w tym w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej.  
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości możliwość wystąpienia ograniczeń w zakresie korzystania z Materiału AI, o których mowa w ust. 1 powyżej i nie zgłasza, wobec tego faktu żadnych zastrzeżeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Materiału AI oraz Narzędzia AI w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub naruszający prawa jakichkolwiek osób trzecich. 
 3. Usługobiorca jest świadomy warunków gromadzenia oraz przetwarzania danych wykorzystywanych przez Narzędzie AI, tj. model językowy Chat GPT.  

 

§ 14.

Artykuły Sponsorowane

1. Artykuły sponsorowane (zwane dalej „artykułami sponsorowanymi” lub „artykułami płatnymi”) to teksty (wraz z załączonymi mediami) reklamujące produkt, firmę lub usługę Reklamodawcy lub inne teksty o charakterze informacyjnym.

2. Reklamodawca, przekazując artykuł do publikacji, określa, czy jest to artykuł bezpłatny lub płatny oraz jakie dodatkowe parametry płatne lub bezpłatne zamawia.

3. Obowiązki Wydawcy. Wydawca za pomocą Platformy określa:

a) wymagania techniczne wobec artykułów sponsorowanych, których publikacja na Portalu Wydawcy może zostać zamówiona i zrealizowana za pośrednictwem Platformy;

b) kwotę wynagrodzenia netto, jaką Wydawca życzy sobie otrzymać od Usługodawcy za publikację każdego artykułu sponsorowanego;

c) czy kwota wynagrodzenia jest zależna od dodatkowych parametrów określonych przez Wydawcę (np. Zdjęcia, linki , i inne dodatkowe opcje);

d) przykładowe powody, dla których Wydawca ma prawo odrzucić ofertę publikacji artykułu sponsorowanego.

4. W ramach usług oferowanych przez Wydawcę w ramach funkcjonalności Platformy możliwe jest również przygotowanie treści artykułu płatnego przez Wydawcę. Reklamodawca, który zamawia artykuł sponsorowany, nie nabywa praw do treści lub formy materiału stworzonego przez Wydawcę.

5. Artykuł sponsorowany przygotowany przez Wydawcę oraz jego publikacja na Portalu nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, uzasadnionych interesów osób trzecich ani stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

6. Proces publikacji. Na adres mailowy Wydawcy wskazany na koncie Wydawcy w Platformie wysyłana jest informacja o zamówieniu publikacji przez Reklamodawcę.

7. Umowa między Wydawcą a Usługodawcą w zakresie udostępnienia powierzchni wybranego Portalu w celu publikacji artykułu płatnego zamówionego przez Reklamodawcę następuje z chwilą akceptacji zamówienia oraz akceptację Regulaminu i Polityki prywatności  ,  w tym momencie treść artykułu przesłana do publikacji  na Portalu określonym przez Wydawcę zostaje uznana za potwierdzoną i gotową do publikacji.

8. Wydawca ma obowiązek opublikować artykuł w terminie do 3-5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia na publikację, chyba że z oferty Wydawcy wynika inny termin publikacji lub Reklamodawca określił inny termin publikacji w ramach składanego zamówienia.

9. W przypadku braku publikacji w terminie wskazanym w pkt 3.3 uznaje się, że Wydawca odmówił realizacji zamówienia, a Usługodawca ma prawo do oznaczenia odmowy wykonania publikacji w Platformie, co skutkuje powiadomieniem o odmowie Reklamodawcy zlecającego publikację. W takiej sytuacji Wydawcy nie przysługuje wynagrodzenie określone w zleceniu.

10. Wydawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Reklamodawcą z pominięciem Usługodawcy w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, udostępnieniem powierzchni Portalu i publikacją artykułów płatnych. Reklamodawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Wydawcą z pominięciem Usługodawcy w sprawie udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułów płatnych, które mają zostać lub zostały opublikowane za pośrednictwem Platformy, jak również w sprawie innych usług realizowanych poprzez wykorzystanie Platformy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Regulamin.

11. W przypadku nietypowych wytycznych dotyczących momentu udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji, powodów odrzucenia artykułu przez Wydawcę lub innych nietypowych wymagań Reklamodawcy, Wydawca ma prawo odmówić publikacji artykułu sponsorowanego.

12. Opłata za Artykuły sponsorowane pobierana jest przed publikacją po złożeniu zamówienia. W sytuacjach szczególnych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat z tytułu działań niestandardowych, choćby nie były one przewidziane w Platformie lub umowie dotyczącej udostępnienia powierzchni portalu w celu publikacji artykułu sponsorowanego, jeśli wynikają one z winy Reklamodawcy lub były realizowane na wniosek Reklamodawcy.

13. W przypadku braku udostępnienia powierzchni Portalu bądź publikacji artykułu płatnego w sposób niezgodny z umową lub zwłoki w udostępnieniu powierzchni Portalu, Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:

a) Wydawca poprawia treść publikacji – wówczas Usługodawca i Reklamodawca określają termin, rodzaj i zakres koniecznych do wprowadzenia zmian;

b) Usługodawca dokonuje odstąpienia od umowy z Wydawcą na skutek odstąpienia przez Reklamodawcę z umowy zawartej z Usługodawcą, w całości lub w części.

14. Wydawca zobowiązuje się do utrzymania publikacji artykułu przynajmniej przez okres jednego roku od dnia publikacji w niezmienionej treści, chyba że ustalono inaczej.

15. Wydawca ma prawo do zmiany adresu internetowego udostępnionej powierzchni Portalu, na którym opublikowany został artykuł płatny, z zachowaniem przekierowania 301. Taka zmiana nie będzie uważana za naruszenie zasad udostępnienia powierzchni Portalu.

16. W przypadku otrzymania filtra ręcznego "Nienaturalne linki z twojej witryny" lub analogicznego od Google dotyczącego Portalu, Wydawca może zmienić atrybut linków w artykule na nofollow, pod warunkiem wykazania tego faktu przez Wydawcę poprzez przesłanie stosownego dokumentu.

17. Usługodawca może zwrócić się do Wydawcy w formie elektronicznej o usunięcie artykułu bez konieczności podania przyczyny. Wydawca zobowiązuje się usunąć artykuł do 3 dni roboczych od daty otrzymania żądania.

18. W przypadku nieuzgodnionego usunięcia artykułu lub zmiany jego treści przed upływem roku od daty publikacji, odpowiedzialność ponosi Wydawca.

19. Odpowiedzialność Wydawcy związana z nieprawidłowym wykonaniem umowy o udostępnienie powierzchni Portalu i publikację artykułu sponsorowanego ograniczona jest do wysokości kwoty wynagrodzenia z tytułu ww. umowy, za wyjątkiem przypadków winy umyślnej.

§ 15.

Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Serwis był dostępny dla Usługobiorców w każdym czasie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z:
  1. prowadzonych na Serwisie prac konserwatorskich i modernizacyjnych;
  2. przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy;
  3. przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności działania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca zobowiązuje się przeprowadzać prace, o których mowa w ust. 2 lit. a powyżej, w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Usługobiorców oraz w miarę możliwości z wyprzedzeniem informować ich o planowanych pracach.
 4. Usługodawca zobowiązuje się na bieżąco usuwać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu. 
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest ono skutkiem wystąpienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy, którym nie był on w stanie zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu. 

 

§ 16.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 16 dotyczą wyłącznie Usługobiorcy będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 3. Prawo odstąpienia od Umowy, Usługobiorca wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Usługobiorcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy, Usługodawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 poniżej. 
 5. W przypadku woli odstąpienia od Umowy, Usługobiorca powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  4. datę zawarcia Umowy i jej rodzaj;
  5. kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługobiorcę (jeżeli Usługobiorca jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 6. Usługodawca przesyła potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
 7. W przypadku, gdy odstąpienie dotyczy Umowy o świadczenie Usługi Konta, Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu Oświadczenia. W przypadku, gdy w momencie usunięcia Konta Usługobiorcy, do konta przypisane są niewykorzystane środki, Usługodawca dokonuje na rzecz Usługobiorcy zwrotu ich zwrotu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia usunięcia Konta. 
 8. Na podstawie art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi, która została w pełni wykonana przez Usługodawcę. 

 

§ 17.

Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego § 16 dotyczą wyłącznie:
  1. Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2. Umów o dostarczanie Usługi Konta, Usługi Ogłoszeń, Usługi Propozycji Ceny, Usługi Leadów, Usługi Promowania Ogłoszeń, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  3. Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta, Niezgodności Usługi Leadów z Umową o dostarczanie Usługi Leadów, Niezgodności Usługi Ogłoszeń z Umową o dostarczanie Usługi Ogłoszeń, Niezgodności Usługi Propozycji Ceny z Umową o dostarczanie Usługi Ceny; Niezgodności Usługi Promowania Ogłoszeń z Umową o dostarczanie Usługi Promowania Ogłoszeń.
 2. Dostarczany Usługobiorcy przez Usługodawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
  1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
  1. istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili - w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  2. ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego - w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Usługobiorca może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania. 
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udziela Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  2. odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Usługodawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację. 
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Usługobiorca może złożyć Usługodawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Usługodawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Usługodawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.
 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego; 
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  6. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
 14. Usługobiorca nie może złożyć Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta, Usługi Ogłoszeń lub Usługi Propozycji Ceny.
 15. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Przedmiot świadczenia cyfrowego był niezgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania, nawet jeżeli Usługobiorca korzystał z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego przed odstąpieniem od Umowy dotyczącej jego dostarczania.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, w jakiej wartość Przedmiotu świadczenia cyfrowego niezgodnego z Umową dotyczącą jego dostarczania pozostaje do wartości Przedmiotu świadczenia cyfrowego zgodnego z Umową dotyczącą jego dostarczania. Ponadto, w przypadku Przedmiotów świadczenia cyfrowego dostarczanych częściami lub w sposób ciągły, przy obliczaniu obniżonej ceny bierze się pod uwagę także czas, w którym Przedmiot świadczenia cyfrowego pozostawał niezgodny z Umową dotyczącej jego dostarczania. 
 17. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Przedmiotu świadczenia cyfrowego jedynie w części odpowiadającej części Przedmiotu świadczenia cyfrowego niezgodnej Umową dotyczącą jego dostarczania oraz części Przedmiotu świadczenia cyfrowego, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy dotyczącej jego dostarczania. 
 18. Usługodawca zwraca Usługobiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie albo prawa odstąpienia od Umowy, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot kwot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
 20. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Leadów lub Usługi Promowania Ogłoszeń Usługodawca uniemożliwia Usługobiorcy dostęp do Usługi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od ww. Umowy. 
 21. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta. 
 22. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Usługobiorca jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim. 

 

§ 18.

Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Serwisu, w szczególności:
  1. nazwa Serwisu;
  2. logo Serwisu;
  3. zasady działania strony internetowej Serwisu, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych; 

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

§ 19.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://immobooking.pl/prywatnosc/

 

 

§ 20.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 19 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Usługobiorca może skorzystać także z Serwisu do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 21.

Zmiana Usługi Konta

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
  2. podjęcia przez Usługodawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego. 
 2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy. 
 3. Usługodawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej. 
 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Usługobiorcy do Usługi Konta, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Usługobiorcę o:
  1. właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  2. prawie Usługobiorcy do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany. 
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Usługodawca przesyła Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany. 
 6. Wypowiedzenie przez Usługobiorcę Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 

 

§ 22.

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Usługobiorcom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów o dostarczanie Usługi Ogłoszeń, Usługi Propozycji Ceny, Usługi Leadów oraz Usługi Promowania Ogłoszeń zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Usługobiorca, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta, Umowę o dostarczanie Usługi Ogłoszeń, Umowę o dostarczanie Usługi Leadów lub Umowę o dostarczanie Usługi Promowania Ogłoszeń, ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Usługi Ogłoszeń, Umowy o dostarczanie Usługi Leadów lub Umowy o dostarczanie Usługi Promowania Ogłoszeń następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Usługodawca usuwa Konto.

 

§ 23.

Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 25 stycznia 2024 r.

 


 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj sięWsparcie zespołu