Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 16 maja 2024 13:14

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU IMMOBOOKING.PL

 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego „Immobooking.pl”, działającego pod adresem internetowym https://immobooking.pl (dalej: „Serwis”).

 

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem:https://immobooking.pl/regulamin/

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ImmoBooking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590813, posiadającą NIP: 8411717672, numer REGON: 363188287, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł (dalej: „Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: info@immobooking.pl.

 

Środki ochrony danych osobowych

 

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

 

Korzystanie z Serwisu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Usługi Ogłoszenia, Usługi Propozycji Ceny

 

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. numer telefonu;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Usługi Ogłoszenia, Usługi Propozycji Ceny, zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Usługi Ogłoszenia, Usługi Propozycji Ceny (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o świadczenie Usługi Konta.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Usługi Leadów oraz Usługi Promowania Ogłoszenia

 

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres poczty elektronicznej;
 4. adres zamieszkania (adres korespondencyjny);
 5. NIP (w przypadku Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Umowy o dostarczanie Usługi Leadów lub Umowy o dostarczanie Usługi Promowania Ogłoszenia zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Umowy o dostarczanie Usługi Leadów lub Umowy o dostarczanie Usługi Promowania Ogłoszenia (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o świadczenie Usługi Konta.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków: 

 1. udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta; 
 2. realizacji uprawnień Usługobiorcy wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową) .

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Usługobiorcy wynikających z rękojmi (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie powiadomień e-mail

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Usługobiorców o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem Usług)

Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych ze świadczeniem Usług (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

 1. imię i nazwisko/firma;
 2. adres zamieszkania/siedziby;
 3. dane dotyczące płatności;
 4. NIP.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy

 

 1. imię i nazwisko;
 2. podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej; adres do korespondencji; numer telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. firma;
 4. adres poczty elektronicznej;
 5. adres zamieszkania/siedziby;
 6. numer PESEL/KRS;
 7. NIP.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności w Serwisie

 1. data i godzina odwiedzin;
 2. numer IP urządzenia;
 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
 4. przybliżona lokalizacja;
 5. rodzaj przeglądarki internetowej;
 6. czas spędzony na Serwisie;
 7. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Serwisie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Administrowanie Serwisem

 1. adres IP;
 2. data i czas serwera;
 3. informacje o przeglądarce internetowej;
 4. informacje o systemie operacyjnym.

 

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Serwisu)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Serwisu w sposób prawidłowy).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

    

 

Cel przetwarzania 

Przetwarzane dane osobowe 

Podstawa prawna 

Dodawanie komentarzy w Serwisie

 1. imię; 
 2. adres e-mail; 
 3. numer IP. 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

 

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody) 

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania komentarza (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania komentarza). 

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia komentarza). 

 

Profilowanie

 

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Serwisie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być inni Usługobiorcy korzystający z Usługi Leadów bądź Usługobiorcy, którzy wypełnią formularz umożliwiający nawiązanie kontaktu z Tobą.

 

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 

 1. firma hostingowa;
 2. dostawca domeny;
 3. dostawcy systemów płatności online;
 4. dostawca usługi newslettera;
 5. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Serwisie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 6. firma świadcząca usługi księgowe.

 

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

 

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela i Japonii - decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii - klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

Uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Serwisu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Serwisu, korzystanie z jej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Serwisu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Serwisu i dostosowywanie jej działania do preferencji Usługobiorców;
  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do Usługobiorców reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Serwisu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:
 1. niezbędne pliki cookies Serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Serwisu (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania z Serwisu). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku; 
 2. Google Analytics – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Serwis oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat; 
 3. Google Ads – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych o Twoich preferencjach (m.in. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach) i umożliwia kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Ads pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy; 
 4. Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Serwis, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy. 
 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Serwis. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

 

Postanowienia końcowe

 

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Polityka obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

  

 

 

 

 

Create TG Coders

Masz pytania lub potrzebuejsz pomocy?

Skontaktuj sięWsparcie zespołu